Privacybeleid

ISY-School B.V., gevestigd aan Louis Eijssenweg 2a 6049 CD Herten, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: http://www.isy-school.nl
Adres: Louis Eijssenweg 2a
Postcode: 6049 CD Herten
Telefoonnummer: +31858001414

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ISY-School B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ISY School B.V. verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
  correspondentie en telefonisch- Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
ISY-School B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Medische gegevens; Onder medische gegevens worden verstaan de gegevens die de ouders invullen in het leerlingprofiel of aangeven bij ziekmeldingen
 • Toetsresultaten
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. ISY-School B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. ISY-School B.V. raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ISY-School B.V. zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@isy-school.nl, dan wordt deze informatie verwijdert.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
ISY-School B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het gebruik van de portal ISY-School mogelijk te maken
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 

Geautomatiseerde besluitvorming
ISY-School B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ISY-School B.V.) tussen zit. ISY-School B.V.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart?
ISY-School B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. ISY-School B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Persoonsgegeven worden bewaart totdat de onderwijsinstelling aangeeft dat ze niet meer bewaart hoeven te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
ISY-School B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ISY-School B.V. een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ISY-School B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ISY School B.V. gebruikt
ISY-School B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ISY School B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ISY School B.V. hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ISY School B.V. van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@isy-school.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt ISY School B.V. u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ISY-School B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. ISY-School B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy.

Hoe ISY-School B.V. persoonsgegevens beveiligen
ISY-School B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@isy-school.nl.